Hà Nội nắng ráo, cuộc sống người dân vẫn "đảo điên" vì ngập