Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cơm tấm Kiều Giang cung cấp giấy tờ chứng minh nguồn gốc chất "lạ"

Cơm tấm Kiều Giang đã cung cấp giấy tờ chứng minh nguồn gốc số phụ gia thực phẩm của mình.
Cơm tấm Kiều Giang đã cung cấp giấy tờ chứng minh nguồn gốc số phụ gia thực phẩm của mình.