Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chuối hơn 200 nải vẫn còn “đẻ” tiếp

Chuối hàng trăm nải ở vườn ông Ba
Chuối hàng trăm nải ở vườn ông Ba