Bạc Liêu: Giám đốc Sở chưa được bổ nhiệm lại, ký quyết định bổ nhiệm hàng loạt cán bộ

Sở Nội vụ Bạc Liêu chính thức công bố việc Giám đốc Sở KHCN Bạc Liêu hết thời hạn bổ nhiệm vẫn ký hàng loạt các quyết định bổ nhiệm cán bộ
Sở Nội vụ Bạc Liêu chính thức công bố việc Giám đốc Sở KHCN Bạc Liêu hết thời hạn bổ nhiệm vẫn ký hàng loạt các quyết định bổ nhiệm cán bộ