Rơi nước mắt khi nghe kể về quá trình mang con chữ đến đảo “5 không”