"1987+: 30 chưa phải là Tết": Góc nhìn khác của một thế hệ