Quản lý phim Việt ra nước ngoài: Luật điện ảnh Việt còn nhẹ tay!

“Ròm” trong một cảnh quay đường phố (ảnh do CGV cung cấp).
“Ròm” trong một cảnh quay đường phố (ảnh do CGV cung cấp).
“Ròm” trong một cảnh quay đường phố (ảnh do CGV cung cấp).
Lên top