Bệnh cúm gia cầm và liên cầu khuẩn lợn diễn biến phức tạp