Bạc Liêu: Giám sát dịch bệnh trên tôm phục vụ xuất khẩu