Khánh thành mô hình thí điểm xã hội hóa trạm y tế phường - xã