Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng

Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng (Ảnh: NB)
Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng (Ảnh: NB)
Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng (Ảnh: NB)
Lên top