Tăng chất và số lượng trường tư, giảm trường công kém chất lượng

Theo ĐBQH Triệu Thế Hùng, cần tăng số lượng và chất lượng các trường tư thục, giảm trường công kém chất lượng.
Theo ĐBQH Triệu Thế Hùng, cần tăng số lượng và chất lượng các trường tư thục, giảm trường công kém chất lượng.
Theo ĐBQH Triệu Thế Hùng, cần tăng số lượng và chất lượng các trường tư thục, giảm trường công kém chất lượng.