Quốc hội thông qua Nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Kết quả biểu quyết. Ảnh: X.H
Kết quả biểu quyết. Ảnh: X.H
Kết quả biểu quyết. Ảnh: X.H
Lên top