Kiểm soát quyền lực của hội đồng trường, tránh nhóm lợi ích

ĐBQH Trần Văn Mão cho rằng, cần có cơ chế kiểm soát quyền lực của hội đồng trường, tránh hình thành các nhóm lợi ích.
ĐBQH Trần Văn Mão cho rằng, cần có cơ chế kiểm soát quyền lực của hội đồng trường, tránh hình thành các nhóm lợi ích.
ĐBQH Trần Văn Mão cho rằng, cần có cơ chế kiểm soát quyền lực của hội đồng trường, tránh hình thành các nhóm lợi ích.