Tìm thấy cấu trúc quay lớn nhất trong vũ trụ

Kính thiên văn Hubble phát hiện chuẩn tinh đôi ở các thiên hà hợp nhất trong vũ trụ. Ảnh minh họa. Ảnh: NASA
Kính thiên văn Hubble phát hiện chuẩn tinh đôi ở các thiên hà hợp nhất trong vũ trụ. Ảnh minh họa. Ảnh: NASA
Kính thiên văn Hubble phát hiện chuẩn tinh đôi ở các thiên hà hợp nhất trong vũ trụ. Ảnh minh họa. Ảnh: NASA
Lên top