Nghề của cha

Bảo tàng Đồng Đình. Ảnh: Mytour
Bảo tàng Đồng Đình. Ảnh: Mytour
Bảo tàng Đồng Đình. Ảnh: Mytour