Thủng ruột thừa do nuốt phải tăm xỉa răng

Đoạn ruột thừa và tăm lấy ra. Ảnh do BV cung cấp
Đoạn ruột thừa và tăm lấy ra. Ảnh do BV cung cấp
Đoạn ruột thừa và tăm lấy ra. Ảnh do BV cung cấp
Lên top