Gia đình xin cho 2 trẻ nguy kịch sau ăn vải về nhà

Hai bệnh nhi nặng gia đình đã xin về.
Hai bệnh nhi nặng gia đình đã xin về.
Hai bệnh nhi nặng gia đình đã xin về.