Bỏ du xuân, hàng nghìn người hiến đi máu đầu xuân lấy may

Nhiều người tin hiến máu cứu người đầu xuân sẽ gặp may cả năm (Ảnh: Thùy Linh)
Nhiều người tin hiến máu cứu người đầu xuân sẽ gặp may cả năm (Ảnh: Thùy Linh)
Nhiều người tin hiến máu cứu người đầu xuân sẽ gặp may cả năm (Ảnh: Thùy Linh)