Bài 1: Trả lại giới tính cho em

Đại diện cộng đồng chuyển đổi giới tính muốn được "danh chính ngôn thuận"
Đại diện cộng đồng chuyển đổi giới tính muốn được "danh chính ngôn thuận"