“Xóm cao bồi” sống nhờ chăn bò thuê

Anh Bình hy vọng đời con mình sẽ không gắn với nghiệp chăn bò.
Anh Bình hy vọng đời con mình sẽ không gắn với nghiệp chăn bò.
Anh Bình hy vọng đời con mình sẽ không gắn với nghiệp chăn bò.