Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Kỳ lạ khu “rừng ma” và những quan tài gỗ trống rỗng

“Rừng ma” hay khu nhà mồ xã Măng Ri mà A Dưk chỉ cho tôi.
“Rừng ma” hay khu nhà mồ xã Măng Ri mà A Dưk chỉ cho tôi.