Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Văn hóa - Xã hội: Chuyện về một bác sĩ muốn “truyền bệnh” cho lớp kế cận