Bộ Công Thương vào cuộc quyết liệt, thực sự

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng: Bộ Công Thương là bộ đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng: Bộ Công Thương là bộ đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.