BIC khẳng định hoạt động kinh doanh vẫn an toàn, ổn định