Tại sao bằng tiến sĩ của ông Nguyễn Xuân Anh không được công nhận?

Ông Nguyễn Xuân Anh.
Ông Nguyễn Xuân Anh.