Đề án đào tạo 23.000 tiến sĩ, kết quả thấp thảm hại