Thưa các tiến sĩ, người dân không cần lý thuyết suông!