Ngọc Tình đại diện Việt Nam thi Nam vương Đại sứ Hoàn vũ 2016