Đưa Hà Giang thành trung tâm du lịch và trọng điểm quốc gia về dược liệu

Hôi nghị "Giới thiệu Hà Giang" tổ chức tại Hà Nội ngày 1.2. Ảnh: VBC.
Hôi nghị "Giới thiệu Hà Giang" tổ chức tại Hà Nội ngày 1.2. Ảnh: VBC.
Hôi nghị "Giới thiệu Hà Giang" tổ chức tại Hà Nội ngày 1.2. Ảnh: VBC.