Sao phải thu phí trên lưng con bò?

Nông dân còn nghèo, sao phải thu phí cả trên lưng con bò gầy của họ?
Nông dân còn nghèo, sao phải thu phí cả trên lưng con bò gầy của họ?
Nông dân còn nghèo, sao phải thu phí cả trên lưng con bò gầy của họ?
Lên top