Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Qua ruộng dưa, chớ buộc dây giày