Tín hiệu vui: Lớp trẻ Việt đã quan tâm nhiều hơn đến thời sự đất nước