TIẾP TỤC THỰC HIỆN “CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI CHO ĐOÀN VIÊN VÀ NLĐ:

Phối hợp với đối tác kiểm tra, giám sát việc niêm yết bảng bán hàng ưu đãi