Bảo đảm quỹ đất để thực hiện các dự án Thiết chế công đoàn

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và Bộ TN&MT.
Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và Bộ TN&MT.
Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và Bộ TN&MT.