PHÓ CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN TRẦN VĂN THUẬT:

Phải khắc phục tình trạng hành chính hoá hoạt động công đoàn

Lên top