PHÓ CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN TRẦN VĂN THUẬT:

Phải khắc phục tình trạng hành chính hoá hoạt động công đoàn

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (thứ 5 từ trái qua) và nhóm tác giả cùng thành viên hội đồng, các đại biểu tham dự buổi xét duyệt đề tài. Ảnh: VŨ HẢI.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (thứ 5 từ trái qua) và nhóm tác giả cùng thành viên hội đồng, các đại biểu tham dự buổi xét duyệt đề tài. Ảnh: VŨ HẢI.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (thứ 5 từ trái qua) và nhóm tác giả cùng thành viên hội đồng, các đại biểu tham dự buổi xét duyệt đề tài. Ảnh: VŨ HẢI.