Ngành điện miền Nam gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam

Công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam
Công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam
Công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam