LĐLĐ An Giang: Tổ chức vui hè cho con đoàn viên khó khăn