ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC:

Cách thức tổ chức cần phải đặc thù

Đại hội đại biểu của một CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước trực thuộc CĐ các KCN & CX Hà Nội. Ảnh: QUẾ CHI
Đại hội đại biểu của một CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước trực thuộc CĐ các KCN & CX Hà Nội. Ảnh: QUẾ CHI