Quy trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định chuyển giao công nghệ

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre)
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre)