Ông Nguyễn Thiện Nhân: Đặt mạnh yêu cầu chủ động, đổi mới trong 2017

Ông Nguyễn Thiện Nhân,  Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam