Cùng chăm lo cho đoàn viên ngành y tế và giáo dục

Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam và Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam ký kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2020.
Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam và Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam ký kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2020.
Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam và Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam ký kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2020.
Lên top