Ra “tối hậu thư” cưỡng chế đối với chủ đầu tư chung cư The Rubbyland

Thanh tra Sở Xây dựng ra “tối hậu thư” đối với chủ đầu tư chung cư The Rubyland
Thanh tra Sở Xây dựng ra “tối hậu thư” đối với chủ đầu tư chung cư The Rubyland
Thanh tra Sở Xây dựng ra “tối hậu thư” đối với chủ đầu tư chung cư The Rubyland
Lên top