D’. PALAIS LOUIS: Viên ngọc sáng trong mắt giới mỹ thuật