Giám đốc Sở chơi golf giữa mùa dịch: Miễn nhiệm là nhẹ, cần cách chức!

Giám đốc Sở du lịch Bình Định chơi golf giữa mùa dịch, nhận kỷ luật cảnh cáo. Ảnh MH
Giám đốc Sở du lịch Bình Định chơi golf giữa mùa dịch, nhận kỷ luật cảnh cáo. Ảnh MH
Giám đốc Sở du lịch Bình Định chơi golf giữa mùa dịch, nhận kỷ luật cảnh cáo. Ảnh MH
Lên top