Cục phó chơi golf ở Bình Định "xin rút kinh nghiệm"

Giải trình của Cục phó Cục Thuế Bình Định Nguyễn Công Thành
Giải trình của Cục phó Cục Thuế Bình Định Nguyễn Công Thành
Giải trình của Cục phó Cục Thuế Bình Định Nguyễn Công Thành
Lên top