Cần cẩn trọng khi học sinh dùng chung cốc trong trường học

Hệ thống nước sạch dùng để uống được chính quyền quận Hải Châu, trang bị cho các trường tiểu học... (ảnh N.T.H)
Hệ thống nước sạch dùng để uống được chính quyền quận Hải Châu, trang bị cho các trường tiểu học... (ảnh N.T.H)
Hệ thống nước sạch dùng để uống được chính quyền quận Hải Châu, trang bị cho các trường tiểu học... (ảnh N.T.H)
Lên top