Đua chất lượng với HK, nhân viên đường sắt thi tiếng Anh giỏi

TCty Đường sắt Việt Nam tổ chức Hội thi tiếng Anh giỏi cho nhân viên toàn ngành.
TCty Đường sắt Việt Nam tổ chức Hội thi tiếng Anh giỏi cho nhân viên toàn ngành.