Xơ Tâm

Xơ Tâm cùng bệnh nhân phong tại Khoa điều trị bệnh phong Ea Na
Xơ Tâm cùng bệnh nhân phong tại Khoa điều trị bệnh phong Ea Na