Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ưu tiên biên chế cho trí thức trẻ về xã nghèo

Các trí thức trẻ phát biểu, đề xuất về đầu ra khi kết thúc dự án. Ảnh: Thuỳ Linh (Nguồn: Tiền Phong)
Các trí thức trẻ phát biểu, đề xuất về đầu ra khi kết thúc dự án. Ảnh: Thuỳ Linh (Nguồn: Tiền Phong)